วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) กิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data กรณีการสำรวจภาคการค้า ในสาขาค้าปลีก  

   

 

   

 

สสก.2 รบ. เข้าร่วมการประชุมความคิดเห็น (Focus Group) กรณีการสำรวจภาคการค้า ในสาขาค้าปลีก

*****************

วันที่ 31 มีนาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  

มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) กิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data กรณีการสำรวจภาคการค้า ในสาขาค้าปลีก  

เพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ การแก้ปัญหาในเรื่องที่สำคัญได้ตรงต่อความต้องการของธุรกิจ SME จากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (MSME) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (MSME)

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  

ณ บริษัท เอ็กเชลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE

สู่โมเดลเกษตรเขต 2 จังหวัดกาญจนบุรี

……………………………..

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

วัตถุประสงค์สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผ่านการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ตอบข้อซักถาม และร่วมกันกำหนดกรอบการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ นายประยูร วิสุทธิไพศาล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน

   

 

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี

…………………………………..

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ

ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ นายประยูร วิสุทธิไพศาล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน

พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจเกษตรกรในการอบรมให้ความรู้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  

ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 เดือนมีนาคม 2565 หนอนม้วนใบกล้วย

ม้วนใบกล้วย

 

เอกสารไฟล์แนบ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 เดือนมีนาคม 2565 เตือนเกษตรกรสภาพอากาศร้อนแล้ง ระวังแมลงหวี่ขาวระบาด

หวี่ขาว

 

เอกสารไฟล์แนบ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 เดือนมีนาคม 2565 เตือนการระบาดโรคกุ้งแห้ง

กุ้งแก้ง

 

เอกสารไฟล์แนบ

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

“””””””””””””’

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เรื่อง องค์ประกอบ เครื่องมือ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม การจัดการบวนการเรียนรู้ การทำงานแบบมส่วนร่วม และการทำงานให้โดนใจเกษตรกร รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเทคนิคในการเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าอบรม

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประสาน ปานคง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พบปะให้คำแนะนำการทำงานส่งเสริมการเกษตรผู้เข้าอบรมดังกล่าว

โดยการอบรมกดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

จากผู้เข้ารับการอบรม สู่การเป็นผู้จัดครั้งแรก โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่เกต จากผู้เข้ารับการอบรม.สู่การเป็นผู้จัดคร

 

เอกสารไฟล์แนบ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางชาทิพย์ เริ่มดำริห์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคลินิกคลังออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมคลินิกคลังออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565

………………………

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางชาทิพย์ เริ่มดำริห์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

เข้าร่วมการประชุมคลินิกคลังออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

จัดขึ้นโดยกองคลัง เพื่อรับการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รวมทั้งรับคำแนะนำ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

ณ ห้องสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/นโยบายที่สำคัญปีงบประมาณ 2565

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 3/2565

………………………

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565

โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/นโยบายที่สำคัญปีงบประมาณ 2565

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “กิจกรรมสรุปบทเรียนการพัฒนา เจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐาน GAP,

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2565,

การอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (เวที ข) และ

การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร Next Normal ผ่าน “โมเดลเกษตรเขต 2”

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี