วันที่ 28 เมษายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2  จังหวัดราชบุรี   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2

  

   

   

   

   

 

สสก.2 รบ.  จัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต

*********************

วันที่ 28 เมษายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2  จังหวัดราชบุรี  

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565  

ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ อกม. 8 จังหวัด ภาคตะวันตก การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเครือข่าย อกม. หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของ อกม. ต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันตก,  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน , การบรรยาย หัวข้อ “อาสาสมัครเกษตรผู้ปิดทองหลังพระ , เครือข่ายข่าวประชาชน และการใช้ Line Ads  ในการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มและองค์กร”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ตลอดจนเกิดต้นแบบการทำงานด้านอาสาสมัครเกษตรต่อไป  

ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก (Master Trainer) ในการอบรมเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

   

   

   

 

สสก. 2 จ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก (Master Trainer)

ในการอบรมเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ครั้งที่ 1

………………………………………….

วันที่ 27 เมษายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานเปิดการจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก (Master Trainer) ในการอบรมเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านปรัชญาทางการเกษตรแปลงใหญ่/ศาสตร์พระราชา เพิ่มมูลค่าเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั่งยืน การใช้ระบบ Smart Agricultural ในเกษตรแปลงใหญ่ บทเรียนความสำเร็จกับเกษตรแปลงใหญ่ของโลกและประเทศไทย การวิเคราะห์ความเสี่ยง การต่อสู้เพื่อเอาชนะวิกฤตที่คุกคามเกษตรแปลงใหญ่ และความเป็นไปได้ทางธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร การสร้างแบรนด์และการจัดการตลาดของผลิตภัณฑ์เกษตรแปลงใหญ่ (Product Price Place Promotion Personalize) 

มีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมในรูปแบบเผชิญหน้า (On-site) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ระดับจังหวัดและอำเภอ จาก 8 จังหวัด จำนวน 16 คน วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และผู้ดำเนินการจัด จำนวน ๗ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน

โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต   โดยนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน   ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้ นำโดยนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสก.2 รบ. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดนครปฐม สำนักงานเกษตรอำเภอ และอาสาสมัครเกษตร เขต 2 จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก ร่วมกันจัดขึ้น  

 

 

 

 

 

 

สสก. 2 จ.ราชบุรี จัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต

มุ่งเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สานงานกระทรวงเกษตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

“”””””””””””””””””””””””””””””

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต  

โดยนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน  

ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้ นำโดยนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสก.2 รบ. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดนครปฐม สำนักงานเกษตรอำเภอ และอาสาสมัครเกษตร เขต 2 จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก ร่วมกันจัดขึ้น  

เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ผลงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่ สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมด้านการเกษตรที่จะดำเนินการ และเกิดเครือข่ายการบริการแก่เกษตรกร  

ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสก.2 รบ. สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันเตรียมความพร้อมการเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 –28 เมษายน 2565 นี้

   

   

   

   

   

 

สสก. 2 จ.ราชบุรี เตรียมความพร้อมการจัดเวทีเครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต

……………………………………..

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสก.2 รบ. สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันเตรียมความพร้อมการเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 –28 เมษายน 2565 นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาววันดี  แสนประสิทธิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565

 

สสก. 2 จ.ราชบุรี ร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565

…………………………………….

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาววันดี  แสนประสิทธิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565

ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom Meeting) เพื่อร่วมพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ใน 3 ประเด็น คือ

1) ยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2) ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยีสู่มาตร่ฐานสากล

3) เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุง และมานำเสนอในการประชุมครั้งนี้

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรมเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

   

  

 

สสก.2 รบ. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรม เวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต

*************************

วันที่ 25 เมษายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรมเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีการหารือในประเด็นการดำเนินการในคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้าง การรับรู้ในทิศทางเดียวกันและแลกเปลี่ยนแนวทางร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมชี้แจงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของการจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565  ในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองจังหวัดนครปฐม ปี 256

   

 

สสก.2 รบ. ร่วมชี้แจงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดนครปฐม

****************

วันที่ 25 เมษายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เข้าร่วมชี้แจงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของการจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565  ในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองจังหวัดนครปฐม ปี 2565

เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการ CCTV ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ ทีมพี่เลี้ยง สสก. 2 รบ. นำทีมโดย นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 ของจังหวัดนครปฐม 

   

   

 

ทีมพี่เลี้ยง สสก. 2 รบ. ร่วมเวทีที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE

สู่โมเดลเกษตรเขต 2 ของจังหวัดนครปฐม

**************************************

วันที่ 25 เมษายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ ทีมพี่เลี้ยง สสก. 2 รบ. นำทีมโดย นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมเวทีที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 ของจังหวัดนครปฐม

ณ วิสาหกิจชุมชนชมถนอม ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม

ซึ่งเวทีครั้งนี้มีการจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ซึ่งร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและขยายผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยน้ำว้า  โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินการในประเด็น ดังนี้

1.การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2.การพัฒนาและยกระดับกระบวนการแปรรูปสินค้า (กล้วยน้ำว้า) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

3.การสร้างและเชื่อมโยงตลาด เพื่อยกระดับสินค้า บริการ ของกลุ่ม

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน 

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2565

……………………..

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

ในที่ประชุม พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ ในสังกัด สสก.2 รบ. และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อให้ผู้บริหารระดับเขต จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 2 รับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการบริหารโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ ทีมพี่เลี้ยง สสก. 2 รบ. นำทีมโดย นางสาวมีนา เพ็งเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร  พร้อมด้วย นางสาวณัตฐา  พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเวทีที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

   

 

ทีมพี่เลี้ยง สสก. 2 รบ. ร่วมเวทีที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE

สู่โมเดลเกษตรเขต 2 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**************************************

วันที่ 22 เมษายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ ทีมพี่เลี้ยง สสก. 2 รบ. นำทีมโดย นางสาวมีนา เพ็งเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร  พร้อมด้วย นางสาวณัตฐา  พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เข้าร่วมเวทีที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ พื้นที่นำร่องกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งเวทีครั้งนี้มีการจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ซึ่งร่วมกันหาแนวทางพัฒนายอดยอดและขยายผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ในประเด็นต่างๆ ได้แก่

การจัดตั้งทีมตัดทุเรียน การกำหนดมาตรฐานผลผลิตทุเรียนเพื่อจำหน่าย สำรวจปริมาณและประมาณการช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลทุเรียน การเพิ่มเติมคณะกรรมการแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว  สำรวจพื้นที่ซื้อขายทุเรียน การบริหารจัดการปุ๋ยหมักจำนวน 5 ตันแก่สมาชิก และการบริหารจัดการกล่องบรรจุทุเรียนแก่สมาชิก ตลอดจนแนวทางการขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)    ของทุเรียนเขาจ้าว อีกด้วย