วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2565

 

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 5/2565

………………..

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2565

โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/นโยบายที่สำคัญปีงบประมาณ 2565  

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   มอบหมายให้นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร  

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ดำเนินการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

แปลงบริเวณริมตลิ่งของแม่น้ำแม่กลอง

………………………………

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  

มอบหมายให้นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร  

พร้อมหารือเรื่องการดำเนินการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงบริเวณริมตลิ่งของแม่น้ำแม่กลอง เพื่อให้ถูกต้องตามข้อระเบียบข้อกฎหมายของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน  

ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   เป็นประธานการประชุมชี้แจงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path ในหัวข้อ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ  และการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

   

   

    

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงเส้นทางก้าวหน้า

ในสายอาชีพ Career Path

…………………………..

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  

เป็นประธานการประชุมชี้แจงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path

ในหัวข้อ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ  และการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  

มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลนำร่องมรดกด้านการเกษตรและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลนำร่องมรดกด้านการเกษตร

และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

“”””””””””””””””””””””

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  

เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลนำร่องมรดกด้านการเกษตรและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

จัดโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2565

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมวางแผนโครงการ นวส.มืออาชีพ

“”””””””””””””””””””””

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2565

เพื่อกำหนดรูปแบบและกิจกรรมในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 9/2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน  

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 9/2565

“”””””””””””””””””””

  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เป็นประธานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 9/2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน  

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ  

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ สืบโดด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมงาน จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของดีเกษตรปลอดภัย ราชบุรี Good Food ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   

   

   

 

สสก.2 ราชบุรี ร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเกษตรปลอดภัย

ราชบุรี Good Food

……………………………………………….

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ สืบโดด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เข้าร่วมงาน จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของดีเกษตรปลอดภัย ราชบุรี Good Food ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นการจัดจำหน่ายของดีราชบุรี ประกอบไปด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลไม้ปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักและผลไม้เพื่อการส่งออก และสินค้าอื่น ๆ

โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เลือกชม ชิม ช้อป สินค้าของดีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จากพี่น้องเกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าว

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนางสาวขจิตรา โผดโผน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในกลุ่ม ตามระบบมาตรฐาน GAP’s Internal Control Systems: ICS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ครั้งที่ 4 กิจกรรมประเมินระบบควบคุมภายใน

 

สสก.2 ราชบุรี จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในกลุ่ม (ICS) เวทีที่ 4

……………………………………………….

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนางสาวขจิตรา โผดโผน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในกลุ่ม ตามระบบมาตรฐาน GAP’s Internal Control Systems: ICS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ครั้งที่ 4 กิจกรรมประเมินระบบควบคุมภายใน

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ รวมจำนวน 12 ราย  เข้าร่วมเรียนรู้

ในหัวข้อ “ระบบควบคุมภายใน เพื่อการรับรอง GAP พืชแบบกลุ่ม (ICS) และการตรวจรับรองแปลงตามระบบมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม” โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติดังกล่าว

รวมทั้ง การลงพื้นที่ ฝึกปฏิบัติ “การตรวจสอบแปลงภายในตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม และสรุปผลการตรวจสอบแปลงของสมาชิก” โดยผู้ตรวจสอบแปลงภายใน และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลิ่งแดง

ทั้งนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสำราญ สาราบรรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model จังหวัดราชบุรี   โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model มะพร้าวน้ำหอม

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า BCG Model จ.ราชบุรี

ของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

…………………………………….

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

นายสำราญ สาราบรรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model จังหวัดราชบุรี  

โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model มะพร้าวน้ำหอม

พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆของแปลงใหญ่กลุ่มมะพร้าว หมู่ 12 แพงพวย ณ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามงานดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสำราญ สาราบรรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model จังหวัดราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model จราชบุรี

ของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

…………………………

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

นายสำราญ สาราบรรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model จังหวัดราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

โดยมีประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง และBCG Model ในด้านต่างๆ นำเสนอข้อมูล ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม อ้อยโรงงาน โคนม สุกร กุ้งก้ามกราม และพืชผัก พร้อมวางแผนงานเปิดตัว Area Based จังหวัดราชบุรี และการสื่อสารรูปแบบการทำงานแบบจตุภาคีในการขับเคลื่อนตามแนว BCG Model 

โดยหลังจากการประชุมได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ณ ตลาดเกษตรกร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว