วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 8

   

   

   

   

สสก.2 จ.ราชบุรี อบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

…………………………….

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Could Meeting) 

ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมตามแผนการพัฒนาตนเองหรือ IDP พร้อมทั้งนำเสนอสิ่งที่ได้รับจากการอบรม และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับในการเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้อย่างไรบ้าง  

โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะผู้จัด ผู้อำนวยการกลุ่มของ สสก2.รบ. เกษตรจังหวัด/ผู้แทน ทีมพี่เลี้ยง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 33 ราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

   

   

   

 

สสก.2 รบ. ลงพื้นที่คัดเลือก ศดปช. ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

***********************

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้คณะกรรมการคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

โดยนางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ศดปช. ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ ศดปช. ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคัดเลือกศูนย์ฯ ที่มีผลงานดีเด่นสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา และเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสู่สาธารณะชน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

………………………………..

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการดำเนินงานโครงการฯ ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   มอบหมายนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ   จัดเตรียมอาคารสถานที่ จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

“”””””””””””””””””””””””””””

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  

มอบหมายนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  

จัดเตรียมอาคารสถานที่ จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้

ณ บริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ

ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม

“””””””””””””””””””””””

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนายนพรุจ หินอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

   
   
   
สสก.2 รบ. ลงพื้นที่คัดเลือก ศดปช. ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565
***********************
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้คณะกรรมการคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565
โดยนางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ศดปช. บ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อคัดเลือกศูนย์ฯ ที่มีผลงานดีเด่นสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา และเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสู่สาธารณะชน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี อบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

……………………………………..

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานเปิดการอบรมและพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Could Meeting) 

โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้จัด ผู้อำนวยการกลุ่มของ สสก2.รบ. ทีมพี่เลี้ยง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 33 ราย  

ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมตามแผนการพัฒนาตนเองหรือ IDP พร้อมทั้งนำเสนอสิ่งที่ได้รับจากการอบรม และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับในการเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้อย่างไรบ้าง

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ”

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

***************************

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ” ในการอบรมเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ และการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565  

ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในการอบรมนี้มีเกษตรกร Smart farmer เข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จัดทำเวทีกระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เวทีที่ 4 “การอนุรักษ์การทำนาแห้ว สุพรรณบุรี” อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมเวทีกระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการเกษตร เวทีที่ 4 “การอนุรักษ์การทำนาแห้ว สุพรรณบุรี”

…………………………….

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะ

ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์

จัดทำเวทีกระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เวทีที่ 4 “การอนุรักษ์การทำนาแห้ว สุพรรณบุรี” อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565

ทั้งยังเพื่อการพัฒนาบุคลากร คือ นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ในการพัฒนาเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (เวทีชุมชน)

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart

…………………………………….

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมกันจัดประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart

เพื่อวางแผนการจัดเวทีให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี