วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)

   

   

   

 

สสก.2 รบ. ดำเนินการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเล

สู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)

**********************************

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) โดยการประชุมครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและเตรียมพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566 – 2570 ที่จะยกระดับแหล่งทำเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)

มีบุคคลเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และคณะผู้จัด/ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 20 คน

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมในพิธี เปิดงานประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอมของดีจังหวัดราชบุรี “มะพร้าวกลางกรุง” โครงการเกษตรเพื่อความมั่นคง ทางอาหารกับคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการปลูกและประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอมของดีจังหวัดราชบุรี

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมเปิดงาน “มะพร้าวกลางกรุง”  มะพร้าวน้ำหอมของดีจังหวัดราชบุรี

************************

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

เข้าร่วมในพิธี เปิดงานประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอมของดีจังหวัดราชบุรี “มะพร้าวกลางกรุง” โครงการเกษตรเพื่อความมั่นคง ทางอาหารกับคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการปลูกและประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอมของดีจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565

โดยกิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ จากมะพร้าวน้ำหอมในรูปแบบต่างๆ มีการแข่งขันกินมะพร้าวน้ำหอม สาธิตการทำมะพร้าวถอดเสื้อ และสาธิตการทำขนมจากมะพร้าวน้ำหอม

จากกลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer , Smart Farmer ,  วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ จำนวน 20 บูธ ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นางธัญธิตา บุญญมณีกุล มอบหมายให้คณะทีมงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร” ครั้งที่ 3

   

   

   

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นางธัญธิตา บุญญมณีกุล

มอบหมายให้คณะทีมงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ ZOOM

โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความ และการนำไปใช้ประโยชน์

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 โดยลงพื้นที่ติดตามงานการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. อำเภอหนองปรือ

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมต้อนรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3

โดยลงพื้นที่ติดตามงานการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. อำเภอหนองปรือ

ณ บ้านสวนสำเนียงไพร หมู่ 2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  

ซึ่งในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ได้เข้าร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการฯในครั้งนี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  มอบหมายให้นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

   

   

 

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์

“”””””””””””””””””””””””””””””’

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

 มอบหมายให้นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร 

โดยนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานที่ประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร ที่ดินจังหวัดจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นที่มีประชาชน หมู่ 6 ต.เบิกไพร  อ.บ้านโป่ง ยื่นหนังสือคัดค้านการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงที่ตั้งของ สสก.2 จ.รบ.

เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว โดย สสก.2 จ.รบ. และเทศบาลตำบลเบิกไพร มีความยินดีพร้อมร่วมมือกันชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นดังกล่าว ให้ประชาชนมีความเข้าใจในแนวทางที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวร่วมกัน และสามารถดำเนินการขอถอนสภาพในพื้นที่แปลงดังกล่าวได้ต่อไป

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับเขต ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับเขต

**********************************

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับเขต ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วย Smart Farmer 8 จังหวัดภาคตะวันตก และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 70 ราย  ในหัวข้อสำคัญประกอบด้วย BCG กับการเชื่อมโยงภาคการเกษตรไทย , สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์อย่างไร ให้ไม่ขาดทุน และทำอย่างไรกับตลาด ที่คุณสามารถอยู่ได้ โดยไม่ต้องทำตลาด ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสรุปประเด็นกิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางการต่อยอดพัฒนา

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาดังกล่าวฯ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายไกรศร แจ่มจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมติดตามงาน ปี 2565 และเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี 2566

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามงาน ปี 2565  และเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2566

****************

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายไกรศร แจ่มจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

เข้าร่วมประชุมติดตามงาน ปี 2565 และเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี 2566 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามงาน ปี 2565  และเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุม

เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความพร้อม มุคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ในการรองรับพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สามารถสร้างงาน สร้างรายได้กับเกษตรกรและชุมชน

ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต

***************************

       วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเกษตร/ธุรกิจเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับแนวคิด การทำการเกษตรและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างพี่เลี้ยง ผู้นำด้านการเกษตร และแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานและการเชื่อมโยงเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการตลาด ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วย Smart Farmer 8 จังหวัดภาคตะวันตก  และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 70 ราย  

ในการนี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ดังกล่าว  

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายนพรุจ หินอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์   จัดทำเวทีกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เวทีที่ 3

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เวทีกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการเกษตร เวทีที่ 3 “การอนุรักษ์การทำนาแห้ว สุพรรณบุรี”

………………………………………..

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  

มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายนพรุจ หินอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์  

จัดทำเวทีกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เวทีที่ 3 “การอนุรักษ์การทำนาแห้ว สุพรรณบุรี” อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565

ในการนี้มีเพื่อการพัฒนาบุคลากร คือ นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ในการพัฒนาเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (เวทีชุมชน) อีกด้วย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   มอบหมายให้นายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2565

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2565

…………………………………….

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  

มอบหมายให้นายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)  

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร (เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2565) รวมทั้งพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2565) และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)