ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เรื่องผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

วสช ระดับเขต

 

เอกสารไฟล์แนบ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 กลุ่ม ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมวางแผนการโครงการประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

…………………………………………..

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 กลุ่ม

ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และรูปแบบการจัดงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ณ ห้องออนไลน์ 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ประชุมติดตามผลการติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อน แบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 2 รอบที่

     

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม

“””””””””””””””””””””””””””””

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประชุมติดตามผลการติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อน แบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 2 รอบที่ 2 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับกรม)  

โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์   (ชั้น3) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

และในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน/ตรวจเยี่ยม ณ ธนันชัยฟาร์ม หมู่ 5 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการตรวจติดตามงานดังกล่าวฯ เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในครั้งนี้

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 12/2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

     

     

     

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 12/2565

“””””””””””””””””””””””””””””’

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 12/2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2   มอบหมายให้ทีม R2R ของสสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Researth : R2R) ปีที่ 2 ครั้งที่ 4

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ปีที่ 2 ครั้งที่ 4

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2  

มอบหมายให้ทีม R2R ของสสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Researth : R2R) ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 จัดโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่ทีมงาน R2R พร้อมขยายผลการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยไปสู่พื้นที่ต่างๆผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิตติ์ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

………………………………………………….

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  

เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการดำเนินงานโครงการฯ ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนายนพรุจ หินอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประเมินและจัดลำดับตลาดเกษตรกร

จังหวัดราชบุรี

“””””””””””””””””””””””””””””””

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนายนพรุจ หินอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

ลงพื้นที่ประเมินและจัดลำดับตลาดเกษตรกรภายใต้การกำกับดูแลของ สสก. 2 ราชบุรี

ณ  ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมเสย์ โดยชุมชยบ้านห้วยยาง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มกพก วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมส

 

เอกสารไฟล์แนบ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มกพก วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง (สว

 

เอกสารไฟล์แนบ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

   

   

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

มอบหมายให้ นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยลงพื้นที่แปลงใหญ่ เมล่อน ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยแปลงใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่และเชื่อมโยงตลาด จัดซื้อรถบรรทุกห้องเย็น รถไถ โดรนเพื่อการเกษตร ตระกร้า สำหรับใส่เมล่อน  

ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการ ฯ และสามารถใช้เครื่องจักรกล และวัสดุที่ได้รับจากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ