วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมติดตามวางแผนการปฏิบัติงาน

ประจำเดือนครั้งที่ 1/2566

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม  

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา

และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

“””””””””””””””””””””””””””””””””””

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเครื่องยนต์ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี) จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่

เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทำสัญญาจ้าง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2565

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 8/2565

“”””””””””””””””””””””””””””

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2565

โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม  

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/นโยบายที่สำคัญปีงบประมาณ 2565 และร่างมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น 

 ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมพิจารณาขอรับการสนับสนุน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน

“”””””””””””””””””””””””””””

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม ๒๕๖๕  นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายไกรศร แจ่มจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2566

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2566

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””

วันที่ 26 27 ตุลาคม ๒๕๖๕ 

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายไกรศร แจ่มจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เพื่อพัฒนา เพิ่มทักษะ และเทคนิคในด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน และต่อยอดให้สอดคล้องตามหลัก BCG Model

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom​ Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 2​7​ ตุลาคม​ 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวพัชรี​  กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้างานการเงินและบัญชี​ และงานพัสดุ​  ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมคลินิกงานคลัง​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566​ ครั้งที่​ 1/2565

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี​ ฝ่ายบริหารทั่วไป.ร่วมประชุมคลินิกงานคลัง​

ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566​ ครั้งที่​ 1/2565​

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””

วันพฤหัสบดีที่ 2​7​ ตุลาคม​ 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวพัชรี​  กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้างานการเงินและบัญชี​ และงานพัสดุ​  ฝ่ายบริหารทั่วไป

ร่วมประชุมคลินิกงานคลัง​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566​ ครั้งที่​ 1/2565​ รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม​ Zoom​ Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

……………………………………………….

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  

เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สุงสุดต่อทางราชการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี และเกษตรอำเภอโพธาราม   ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนใกล้น้ำเคียงนาเขาช่องพราน

   

   

   

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เยี่ยมเยียนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วิสาหกิจชุมชนใกล้น้ำเคียงนาเขาช่องพราน

…………………………………………

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี และเกษตรอำเภอโพธาราม  

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนใกล้น้ำเคียงนาเขาช่องพราน

ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 ระดับเขต  

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่วิสาหกิจชุมชน พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว  

ซึ่งวิสาหกิจชุมชนใกล้น้ำเคียงนาเขาช่องพรานตั้งอยู่ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี และเกษตรอำเภอโพธาราม ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรของสวนโชคสมบูรณ์ เกษตรอินทรีย์

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เยี่ยมเยียนสวนโชคสมบูรณ์

เครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม

………………………………………………..

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี และเกษตรอำเภอโพธาราม

ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรของสวนโชคสมบูรณ์ เกษตรอินทรีย์

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในสวน

อาทิ การทำข้าวนาโยนอินทรีย์ การทำผักสลัดอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

ซึ่งสวนโชคสมบูรณ์เป็นเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม ตั้งอยู่ที่ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี และเกษตรอำเภอโพธาราม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร และมอบพันธุ์ผัก สมุนไพร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดราชบุรี

………………………………….

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี และเกษตรอำเภอโพธาราม

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร และมอบพันธุ์ผัก สมุนไพร

 เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลบางโตนด และตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พร้อมทั้งให้กำลังใจและคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี