วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

……………………………………………………….

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 

มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลเบิกไพร

ณ วัดบางพัง หมู่ที่ 8 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

   

   

   

 

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมติดตามการดำเนินงานศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9

จังหวัดสุพรรณบุรี

…………………………………………………..

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 

มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ร่วมติดตามการดำเนินงานศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกองขยายพันธุ์พืช และกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีประเด็นดังนี้

1.การบริหารจัดการงบประมาณ

2.การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร (บุคลากร งบประมาณ กระบวนการทำงานการขับเคลื่อนงาน เครื่องมือและทรัพยากร)

3.แผน/แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ 4.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2565 การป้องกันโรคพืชจากเชื้อราหลังน้ำลด

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 26 เดือนพฤศจิกายน 2565 โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2565 เรื่อง โรคขอบใบแห้ง

 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์”

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรเพื่อขับเคลื่อนงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์) ปี 2566

……………………………………………………………………………………………

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์” (ผ่านระบบออนไลน์) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

โดยการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/อำเภอ จำนวน 20 คน ได้มีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์) ตลอดจนสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกรและวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ประกอบด้วย 5 ประเด็นการเรียนรู้ ได้แก่

1) มาตรฐานสินค้าเกษตร: เกษตรอินทรีย์ และการตรวจรับรอง

2) การจัดการศัตรูพืช   ในระบบเกษตรอินทรีย์

3) ตัวแบบ เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร

4) การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนผลสำเร็จการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมาและวางเป้าหมายการพัฒนางานต่อเนื่อง ปี 2566

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2565  นางธัญธิตา บุญญมณีกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ระดับเขต

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี คัดเลือกเยาวชนเกษตรระดับเขต

“”””””””””””””””””””””””””””””””

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ระดับเขต

เพื่อให้ผู้นำเยาวชนเกษตรพัฒนาทักษะอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่นและนำความรู้และประสบการณ์ มาปรับใช้พัฒนาอาชีพของตนเองและเผยแพร่สู่ชุมชนได้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรของทั้งสองประเทศ

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

“”””””””””””””””””””””””””””””””

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานวิสาหกิจชุมชน

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้  ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

…………………………………………

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สุงสุดต่อทางราชการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2565 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 9/2565

“”””””””””””””””””””””””””””””””

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2565     

 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ

เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2566 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว