วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   

   

    

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี พัฒนาทีมนักส่งเสริมการเกษตร เพื่อขับเคลื่อน

การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ปี 2566

………………………………………………………………………………………………..

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการผลิตสินค้าได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช/ ปัจจัยเศรษฐกิจอื่นๆ

ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ทำให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัด/อำเภอ รวมจำนวน 70 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้รับความรู้สำหรับการขับเคลื่อนงาน Zoning ใน 5 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย “การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กับงานส่งเสริมการเกษตร โดย กรมพัฒนาที่ดิน” “บทเรียนจากการประเมินโครงการ Zoning by Agri – Map โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” การฝึกปฏิบัติ “การใช้ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร SSMAP โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” การชี้แจง “แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ Agri – Map ปี 2566 โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร” รวมทั้ง การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานส่งเสริมการเกษตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การสร้างคุณค่าของนักส่งเสริมการเกษตรกับงาน Zoning โดย อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายไพรัช หวังดี)”

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2565 และระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2565

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2

………………………………………………

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป็นประธานปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2565 และระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ทั้ง 93 คนทั่วประเทศ                         

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวสุพิชชา ไหมสมบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมเวทีกระบวนการเรียนรู้

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี

…………………………………..

วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ

ดำเนินการจัดทำเวทีกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรปี 2565 “การอนุรักษ์การทำนาแห้ว สุพรรณบุรี” อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565 นำสู่แผนพัฒนาตามแนวทางสู่การเป็น “มรดกทางการเกษตรโลก” ต่อไปในอนาคต

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่ม/ฝ่าย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เพชรบุรี หัวน้าฝ่ายจ.ราชบุรี หัวน้าฝ่ายจ.กาญจนบุรี  ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ดำเนินการสอบประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

“””””””””””””””””””””””””””””””””

 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้กลุ่ม/ฝ่าย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เพชรบุรี หัวน้าฝ่ายจ.ราชบุรี หัวน้าฝ่ายจ.กาญจนบุรี 

ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และนายช่างเครื่องยนต์

ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   

   

   

   

     

 

 

สสก.2 จ.ราชบุรี พัฒนาทีมนักส่งเสริมการเกษตร เพื่อขับเคลื่อน

การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ปี 2566

………………………………………………………….

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการผลิตสินค้าได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช/ ปัจจัยเศรษฐกิจอื่นๆ

ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ทำให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัด/อำเภอ รวมจำนวน 70 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้รับความรู้สำหรับการขับเคลื่อนงาน Zoning ใน 5 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย “การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กับงานส่งเสริมการเกษตร โดย กรมพัฒนาที่ดิน” “บทเรียนจากการประเมินโครงการ Zoning by Agri – Map โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” การฝึกปฏิบัติ “การใช้ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร SSMAP โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” การชี้แจง “แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ Agri – Map ปี 2566 โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร” รวมทั้ง การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานส่งเสริมการเกษตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การสร้างคุณค่า               ของนักส่งเสริมการเกษตรกับงาน Zoning โดย อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายไพรัช หวังดี)”

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม และจัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เตรียมพร้อมดำเนินการสอบประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

“”””””””””””””””””””””””””””””””””

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้กลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม และจัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นี้ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จังหวัดราชบุรี   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมคณะทำงานพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

………………………………………………

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จังหวัดราชบุรี   

เพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการการบริหารจัดการพัฒนาเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

     

     

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมสัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

……………………………………………..

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการการบริหารจัดการพัฒนาเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โดยมีนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว การสัมมนาฯ ครั้งนี้

เพื่อพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ได้รับความรู้สถานการณ์การตลาดและการส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน BCG มันสำปะหลัง สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และเทคนิคการสำรวจแปลงมันสำปะหลัง ศึกษาดูงานแปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง การขยายพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งรัด

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ สืบโดด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
……………………………………………………
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ สืบโดด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษ บทบาทนักส่งเสริมกับตลาดสินค้าเกษตร
โดยบุคคลเป้าหมายในการสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร และตลาดเกษตรกรออนไลน์ ระดับจังหวัด และระดับเขต
โดยเนื้อหาของการสัมมนาประกอบด้วย การเพิ่มกลยุทธ์การตลาด การคิดวิเคราะห์เขิงกลยุทธ์จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดการสูญเสีย การยกระดับตลาดสินค้าเกษตรสู่ตลาด E-Commerce การใช้แอปพลิเคชั่นยุคใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย เทคนิคการตัดต่อวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ และ BCG Economy Model เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์สินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมลงพื้นที่การลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

…………………………………….

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรชนบทบ้านหัวสระ (มะนาวน้ำผึ้ง) ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง และวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสุขเล็กๆ (Young Smart Farmer) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้