วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการเกษตร สําหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ (นสอ.) สําหรับการเป็น  นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสต) ปี พ.ศ. 2564 และหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) และระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2564 ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ได้รับประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) จำนวน 3 ราย และหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) จำนวน 3 ราย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องออนไลน์ 1 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com