วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็น ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ ในปี 2565 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com