วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2564
โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/นโยบายที่สำคัญในปีงบประมาณ 2565
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ปี 2564
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com