วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคี/เกษตรกรของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564
ณ สหกรณ์กรุงเทพ จํากัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน
ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเจัาหน้าที่และเกษตรกรชาวนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ประกอบด้วย การรายงานภาพรวมกิจกรรมการทํานาเกลือทะเลภายในจังหวัดสมุทรสาคร การนําเสนอผลการดําเนินงานสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด และการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562)
การนําเสนอผลการดําเนินการผลิตเกลือทะเลผ้าใบของแปลงใหญ่เกลือทะเล และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกลือทะเลของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล และตรวจเยี่ยมแปลงนาเกลือทะเลที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ของนายเลอพงษ์ จั่นทอง
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com