วันที่ 27 ธันวาคม 2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”ผ่านระบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนให้สามารถเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้

ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักดังนี้ 1. รู้จัก “เกษตรอินทรีย์” 2. รู้จัก “ภารกิจเกษตรอินทรีย์ ที่ต้องปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 3. รู้จัก “เทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับเกษตรอินทรีย์” 4. รู้จัก “เกษตรอินทรีย์ไทย” 5. ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงาน ปี 2565

โดยบุคคลเป้าหมาย ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 16 คน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 30 คน

โดยใช้จุดหลักในการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา   การเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com