วันที่ 27 ธันวาคม 2564
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบกิจการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
โดยหลักสูตรที่ได้รับการอบรม ได้แก่ การเทรนด์การผลิตผลิตภัณฑ์ในอนาคต การตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปออนไลน์ สู่ไลฟ์สไตล์แบบ Next Normal การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้สินค้าเกษตรแปรรูป กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านการผลิตอาหาร
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com