วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ

นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2564 (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทารสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และไม้ผล ปี 2564

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com