วันที่ 28 ธันวาคม 2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ผ่านระบบออนไลน์

โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยและระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)”

โดยนางสาวมนทิชา สรรพอาสา นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ

ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงาน ปี 2565 (Action Plan) โดยผู้แทนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด 8 จังหวัด การสัมมนาในครั้งนี้ ใช้จุดหลักในการถ่ายทอด

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com