วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 10/2564

โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/นโยบายที่สำคัญในปีงบประมาณ 2565 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ปี 2564 ผลการดำเนินงานของสสก.

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ได้เข้าร่วมการประชุม และนำเสนอการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร Next Normal ผ่าน “โมเดลเกษตรเขต 2”

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com