วันที่ 29 ธันวาคม  2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548  ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และร่วมวิเคราะห์ประเด็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยการจัดประชุมผู้เข้าร่วมได้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดการประชุม

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com