วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ”

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

***************************

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ” ในการอบรมเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ และการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565  

ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในการอบรมนี้มีเกษตรกร Smart farmer เข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>