วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร       เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนา

บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565

“””””””””””””””””””’

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร      

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting  

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน กำหนดหลักสูตร ควบคุม กำกับดูแล บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 257๐)  

ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวจะทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางและแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร  

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>