วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายอรรถพร จินดามณี ผอ.กพบ. และนายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ วิชาการและประเมินผล งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562