วันที่ 4 เมษายน 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2 รบ. และคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด

140