วันที่ 8 เมษายน 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

143