ในวันที่ 4 เมษายน 2562 สสก.2รบ. มอบหมายให้นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไข ปัญหาภาคเกษตรตะดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

145