วันที่ 9 เมษายน 2562 นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรมทางเลือก และถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรตำบลหนองปรือ

146