วันที่ 10 เมษายน 2562 นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงานดำเนินการถอดบทเรียนในกิจกรรมศพก. ณ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ ๓ โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

147