วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผัก (ในสภาพโรงเรือน) ภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทอง วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

369