วันที่ 19 กันยายน 2562 สสก.2รบ. โดยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่มผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิชอบ”ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

370