วันที่ 20 กันยายน 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ.เทศบาลดำบลบ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

371