วันที่ 20 กันยายน 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมประชุมราชการ เรื่องการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการศัตรูอ้อย ปี 2562 ณ สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี (ชาวไร่อ้อย) จังหวัดสุพรรณบุรี

372