Menu Close

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี เตือนภัยการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชตะกูลแตง

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 19 ธันวาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
22 + 14 =