Menu Close

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีมส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประธานคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีมส่วนกลางดำเนินการนิเทศงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

2563 02 20 เขตนิเทศงาน จ รบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
27 × 5 =