Menu Close

วันที่ 28 เม.ย. 2563 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) พร้อมคณะ ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง และโครงการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

News2842563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
9 × 28 =