Menu Close

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีเกษตรกรมารับบริการโดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2563 05 14 ผอเขตเยี่ยมจนทที่สุพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
17 × 5 =