Menu Close

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2563 ผ่านทางระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Zoom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
13 ⁄ 1 =