Menu Close

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก และน.ส.เยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

2563 06 25 Thanistha prepare agrotour in samutsongkram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
32 ⁄ 16 =