Menu Close

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วสช.บ้านเกื้อกูล และ วสช.อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองช่องโฮมสเตย์ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครา

2563 06 24 Thanistha evaluate agrotouism at ban samutsongkram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
11 + 22 =