Menu Close

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับเขต ณ บ้านหนองบอน หมู่ 2 ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

2563 07 02 evaluate strong village

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
29 + 5 =