Menu Close

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่3และการศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2563 07 22 Boontawee study agricultural production P

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
26 − 2 =