Menu Close

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพ้ฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต) ครั้งที่ 1/2563

2563 07 29 office of region mou wit doa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
21 + 8 =