Menu Close

วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ติดตามสถานการณ์การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง

2563 09 14 Boontawee following the aspargus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
6 + 17 =