วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การบันทึกแผน – ผล การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร