วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สสก.2 รบ. ได้มอบหมาย นายบุญทวี โคมแก้ว นวก.ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงภาระกิจและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

2563 11 13 Boontawee is in the meeting