วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต นำทีมโดยนายอรรถพร จินดามณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวระวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดบางวันทอง ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลนำมาประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 โดยกลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมการทำขนมไทยโบราณ เช่น ขนมหม้อแกง เม็ดขนุนเผือก ฝอยเงิน ฝอยทอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตในชุม เช่น กะทิ ไข่ น้ำตาลมะพร้าว เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทีมงานจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นอย่างดี โดยการลงพื้นที่ให้อยู่ในมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19  อย่างเคร่งครัด

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com