วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 (ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตกร) ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับระดับเขต ณ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมพร้อมตรวจดูกิจกรรมการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com