วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และแปรรูปผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งได้รับข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจากวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดี

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com