วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 (ทางไกลผ่านระบบออนไลน์) ในการประชุมครั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ให้แต่ละสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคร่วมกัน ตลอดจนร่วมกันวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com