วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขต (สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัดภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) แผนที่ SSMAP และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช ตามแผนที่ Agri-Map ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระดับเขต ระดับจังหวัด 8 จังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ 62 อำเภอ คณะผู้จัดและวิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยมี นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com