วันที่ 14 มกราคม 2562 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน (Unit School) ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณ การเงิน พัสดุ”

72